ขนาดของห้องคอนเวนชั่น A
ความยาว : 45 m
ความกว้าง : 17.5 m
ความสูง: 5 m

ขนาดเวที
ความยาว : 13.5 m
ความกว้าง : 5.50 m
ความสูง: 0.8 m

ขนาดของโปรเจคเตอร์
ขนาด 220 inch
ความยาว : 4.5 m
ความกว้าง : 3.5 m
ขนาดของห้องคอนเวนชั่น B
ความยาว : 17 m
ความกว้าง : 14 m
ความสูง: 5 m

ขนาดเวที
ความยาว : 4 m
ความกว้าง : 2.5 m
ความสูง: 0.8 m

จอโปรเจคเตอร์แบบอิสระ
>
orchid
pool
apartment
gallery
Copyright, © 2009 | RS hotel Kanchanabuti